ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

To δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται κατά κόρον με ζητήματα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (απολύσεις) τόσο αορίστου όσο και ορισμένου χρόνου. Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και δικαστική παράσταση σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας αναφορικά με ζητήματα απολύσεων.

 

Τα ζητήματα αυτά, ιδίως σε περιόδους κρίσεις, είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, αφού αφενός μεν η τάση για περιορισμό του κόστους, αλλά και η προσπάθεια από την άλλη για διατήρηση των θέσεων εργασίας, δημιουργούν συνθήκες που πολλές φορές βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Το φαινόμενο και η «διαμάχη» αυτή οξύνονται με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Επίσης, η επαφή του δικηγορικού μας γραφείου με άλλα δίκαια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπει να έχουμε σφαιρική άποψη του ζητήματος γεγονός πολύ επιβοηθητικό όχι μόνο σε υποθέσεις που έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας.

 

Στην χώρα μας, η καταγγελία της αορίστου χρόνου σύμβασης εργασίας αποτελεί την κύρια μορφή συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, η οποία επελέγη από τον διεθνή αλλά και τον έλληνα νομοθέτη, για χάρην προστασίας του εργαζομένου. Οι απολύσεις στο ελληνικό δίκαιο είναι καταρχάς αναιτιολόγητες, δηλαδή μπορεί να γίνουν οποτεδήποτε, φτάνει να τηρηθούν οι εξής τυπικές προϋποθέσεις: α) να γίνει η απόλυση εγγράφως, β) να καταβληθεί η αποζημίωση και γ) ο εργοδότης να έχει καταχωρήσει την απασχόληση του απολυμένου στα τηρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή έστω να έχει ασφαλίσει τον εργαζόμενο στο ΙΚΑ ( άρθρο 2 παρ. 4 ν. 2556/1997). Πρόκειται για τις λεγόμενες «τυπικές προϋποθέσεις εγκυρότητας».

 

Σημαντικότερο εργαλείο όμως από την δικαστηριακή πρακτική και τη θεωρία του εργατικού δικαίου στον περιορισμό στο ανέλεγκτο δικαίωμα του εργοδότη να απολύει τους μισθωτούς είναι αυτό που απορρέει από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (αρνητική ουσιαστική προϋπόθεση). Το 281 ΑΚ, έχει ως εξής: «Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικώς σκοπός του δικαιώματος», και αποτελεί μία γενική ρήτρα.

Η νομολογία, από τα δικαστήρια της ουσίας μέχρι και τον Άρειο Πάγο,  με εργαλείο την ΑΚ 281 περιόρισε ουσιαστικά την ελευθερία της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Ναι μεν η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία (δεν απαιτείται αναφορά ή και ύπαρξη λόγου), όμως δεν πρέπει ο εργοδότης, σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να καταφεύγει στην καταγγελία αντίθετα στις επιταγές της καλής πίστης, δεν θα πρέπει δηλαδή τα κίνητρα, οι λόγοι που ώθησαν τον εργοδότη να προσφύγει στην απόλυση, να είναι επιλήψιμα. Έτσι, άκυρη έχει κριθεί από τα Δικαστήρια, η απόλυση που έγινε από εκδικητικότητα του εργοδότη, όταν

 

 • Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΑΞΙΩΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΗΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Η ΕΞΩΔΙΚΑ, Π.Χ. Η ΑΠΟΛΥΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΛΘΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, Η ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΛΠ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΛΠ.

 

Νομοθετικές Τροποποιήσεις

Ενώ επί δεκαετίες το δίκαιο των απολύσεων στην χώρα μας ορίζονταν από 2 βασικά νομοθετήματα, και συγκεκριμένα από τον ν. 2112/1920 και τον 3198/1955, από το 2010 και έπειτα, λόγω της οικονομικής κρίσης επήλθε σειρά νομοθετικών μεταβολών, ιδίως στον χρόνο προειδοποίησης και στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως

 

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»):

 

 1. «Εάν περιορισθούν οι δραστηριότητες του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988.»

 

 1. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός και εάν συμφωνήσουν διαφορετικά τα μέρη.

 

Η υποπαράγραφος ΙΑ.12 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 10 της από 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) εισάγει ένα νέο τρόπο προσδιορισμού της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

 

 1. Τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση ( η λεγόμενη τακτική καταγγελία ) διαμορφώνονται ως εξής:

 

 • ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.

 

 • ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.

 

 • ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.

 

 • ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ.

 

 • ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ: Α. Η ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Β. Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3198/55 (Α΄ 98), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΗΜΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε. ., ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 241 ΑΚ).

 

Επομένως, εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον απολυόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης, το 50% της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

 

. Αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση

 

Η διάταξη της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2112/1920 (Α΄67), όπως ίσχυε, και αναδιαμορφώνεται ριζικά το πλαίσιο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ως εκ τούτου, το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου χωρίς προειδοποίηση,  διαμορφώνεται ως εξής (εκτός αν με την ατομική συμβαση έχει συμφωνηθεί υψηλότερη αποζημίωση:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Χρόνος υπηρεσίας

Ποσό αποζημίωσης (σε μήνες)

 

στον ίδιο εργοδότη

 

 

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 4 έτη

2

 

 

 

4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη

3

 

 

 

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη

4

 

 

 

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

5

 

 

 

10 έτη συμπληρωμένα

6

 

 

 

11 έτη συμπληρωμένα

7

 

 

 

12 έτη συμπληρωμένα

8

 

 

 

13 έτη συμπληρωμένα

9

 

 

 

14 έτη συμπληρωμένα

10

 

 

 

15 έτη συμπληρωμένα

11

 

 

 

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12

 

 

 

 

 

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την απόλυση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται απο τον νόμο.

 

iii. Αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλων οι οποίοι στις 12.11.2012 έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη

 

 • ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12 ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΙΣ 12.11.2012 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012), ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000) ΕΥΡΩ.

 

 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΝΑΚΑ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Χρόνος υπηρεσίας

Ποσό αποζημίωσης (σε μήνες)

 

στον ίδιο εργοδότη στις 12.11.2012

 

 

17 έτη συμπληρωμένα

1

 

 

 

18 έτη συμπληρωμένα

2

 

 

 

19 έτη συμπληρωμένα

3

 

 

 

20 έτη συμπληρωμένα

4

 

 

 

21 έτη συμπληρωμένα

5

 

 

 

22 έτη συμπληρωμένα

6

 

 

 

23 έτη συμπληρωμένα

7

 

 

 

24 έτη συμπληρωμένα

8

 

 

 

25 έτη συμπληρωμένα

9

 

26 έτη συμπληρωμένα

10

 

27 έτη συμπληρωμένα

11

 

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας