262/2011 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας. Αξίωση καταβολής διαφοράς δεδουλευμένων αποδοχών βάσει εφαρμοστέας Σ.Σ.Ε. Στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου τόσο σε περίπτωση που η Σ.Σ.Ε. έχει κηρυχθεί υποχρεωτική όσο και όταν δεν έχει. Συμφωνία περί αμοιβής του ενάγοντος με το νόμιμο ημερομίσθιό του. Τούτο σημαίνει ότι θα αμείβεται βάσει των Σ.Σ.Ε. της ειδικότητάς του κι όχι βάσει του ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και εφόσον στην αγωγή περιγράφεται η ακριβής εργασία και ειδικότητα του ενάγοντος, το Δικαστήριο, βάσει και του αντικειμένου εργασιών της εργοδότριας, αυτεπαγγέλτως βρίσκει και εφαρμόζει τις αντίστοιχες Σ.Σ.Ε., οι οποίες, ακόμα κι αν

δεν είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές θα εφαρμόζονταν, εν προκειμένω, ενόψει της ως άνω συμφωνίας. Δικαιώματα του εργαζομένου στην περίπτωση βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας του. Θέση σε διαθεσιμότητα του ενάγοντος, συνεπεία ψυχρότητας που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αυτού και της εργοδότριας, η οποία δεν επέλεξε να επιβάλει το μέτρο αυτό σε ίδιας ειδικότητας συνάδελφο του ενάγοντος, ο οποίος ήταν κατά 9 έτη προϋπηρεσίας νεώτερός του. Προσφυγή του ενάγοντος στην Επιθεώρηση Εργασίας για το ζήτημα αυτό, αλλά και ενόψει του ότι η εργοδότρια, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας δεν απεδέχθη την εργασία του. Αποδοχή των εργασιών του ενάγοντος συνεπεία της ανωτέρω προσφυγής, πλην όμως με βλαπτικούς όρους, αφού υφίστατο προπηλακισμούς  και εξαναγκαζόταν να εργάζεται σε 3 μηχανές αντί για 1 που εργαζόταν επί χρόνια, με σκοπό τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση. Νομίμως ο ενάγων δεν επέστρεψε στην εργασία του θεωρώντας τη συμπεριφορά αυτή της εργοδότριας ως άτακτη καταγγελία της συμβάσεώς του εκ μέρους της.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας