469/2016 Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχημα. Ανικανότητα του παθόντα προς εργασία για ορισμένο χρόνο.

Επιδίκαση αποζημίωσης. Το απορρέον δεδικασμένο δεν καλύπτει και τις απαιτήσεις

μεταγενέστερου χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατόν να εξακολουθήσει η

αδικοπραξία να αναδίδει συνέπειες μη προβλεφθείσες με την προηγούμενη αγωγή. Βλάβη του

σώματος ή της υγείας του προσώπου. Περιεχόμενο της αποζημίωσης. Προσωρινή διακοπή της

εργασίας λόγω ανικανότητας προς αυτήν. Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Επιδίκαση

αποζημίωσης για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, λόγω ολικής ή μερικής αναπηρίας του

παθόντα. Παραγραφή των αξιώσεων. Προϋποθέσεις για την επιμήκυνση του χρόνου αυτής. Αν

πρόκειται για προβλέψιμες αξιώσεις, για την παράταση της παραγραφής σε εικοσαετία απαιτείται η

τελεσιδικία της απόφασης εντός της πενταετίας ή της διετίας κατά περίπτωση και η μη παραγραφή

της αξίωσης εντός της τελεσιδικίας. Απώλεια εισοδήματος του παθόντα. Σφάλμα του

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προς το ύψος των ποσών που επιδίκασε. Απαράδεκτη από την

εναγόμενη η προβολή της ένστασης παραγραφής με την προσθήκη της. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή. 

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας