4916/2013 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Διαθεσιμότητα υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα με βάση τον ν. 4093/2012. Θέση σε διαθεσιμότητα απασχολούμενων σε νπδδ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού. Αποτελέσματα. Κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων εργασίας των αιτούντων με το καθού νπδδ μετά το 1994 χωρίς τη μεσολάβηση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής. Οι εκ του νόμου προνοιακές και μη εξαιρέσεις της υπαγωγής σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Προϋποθέσεις. Περιοριστική και όχι ενδεικτική η σχετική απαρίθμηση. Πολιτική δικονομία. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση προσωρινής αναστολής της διαθεσιμότητας των  αιτούντων. Ορια ελέγχου του δικαστηρίου. Η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή η αποτροπή επικείμενου κινδύνου ως αναγκαίος όρος για τη λήψη του αιτούμενου

ασφαλιστικού μέτρου. Πιθανολογούμενη η εξαίρεση από τη θέση σε διαθεσιμότητα των υπάλληλων ΙΔΑΧ οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους είχαν ενταχθεί στην κατηγορία ΔΕ και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που είχε ήδη εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου μετατάχθηκαν σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, υπό την προϋπόθεση ότι είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Πιθανολογούμενη η εξαίρεση αιτούντα από το καθεστώς διαθεσιμότητας, αφενός λόγω του ανάπηρου ανήλικου τέκνου του, αφετέρου λόγω του κατώτερου των 12.000 ευρώ ύψους του φορολογητέου εισοδήματος αυτού. Επί των υπόλοιπων αιτούντων οι καθαρές αποδοχές τους με την υπαγωγή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν υπολείπονται του προσδιοριζόμενου από την EUROSTAT για την Ελλάδα ορίου της φτώχιας. Σημαντική πιθανότητα περί εκούσιας ή αναγκαστικής μετάταξης των αιτούντων στα πλαίσια κινητικότητας ανθρώπινου δυναμικού  σε άλλες θέσεις εργασίας. Ελλειψη συνδρομής επείγουσας περίπτωσης στο πρόσωπο αυτών. Δέχεται την αίτηση ως προς ορισμένους αιτούντες. Υποχρεώνει το καθού η αίτηση να απασχολεί προσωρινά αυτούς με τους  προ της μεταβολής των εργασιακών συμβάσεων,  όρους. Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους υπόλοιπους.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας