5127/2014 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. Πότε θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. Απόλυση που οφείλεται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους. Τι ελέγχεται από το Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή. Στοιχεία για το ορισμένο της ισχυρισμού του ενάγοντος, απολυμένου για οικονομικούς λόγους, ότι ο εργοδότης δεν έλαβε υπόψη του κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια κατά την επιλογή του απολυτέου. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής με την οποία ζητείται, αυτοτελώς, η αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Τι μπορεί, επιτρεπτώς, να συμπληρωθεί με τις προτάσεις. Περίπτωση νόμιμης κι όχι καταχρηστικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, η οποία οφειλόταν στην παράβαση εκ μέρους της ενάγουσας

των συμβατικών της υποχρεώσεων και στην πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων της. Η θεσπιζόμενη με τον Κανονισμό της εναγομένης περιορισμένη πειθαρχική διαδικασία, δεν θίγει το αυτοτελώς δικαίωμά της για απόλυσή των μισθωτών της, ούτε γεννά υποχρέωση για λήψη άλλων μέτρων.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας